ของขวัญจากดิน Full movie

  • /10
  • 2560
  • - mins

ครั้งนี้เป็นแอนิเมชั่นทรงคุณค่า ผลงานการสร้างของศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยา ลัยมหิดล ในแอนิเมชั่นเรื่องยิ่งใหญ่ “ของขวัญจากดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระเมตตา พระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพ และพระวิริยอุตสาหะในการแก้ปัญหาความยากไร้ของพสกนิกรชาวไทย