คนภูเขา Mountain People

  • /10
  • 2522
  • - mins

คนภูเขา เป็นภาพยนตร์ไทยหนึ่งในร้อยที่หายากที่มีเจตนาพูดแทนชนเผ่ากลุ่มน้อยในรัฐไทย ผู้สร้างตั้งใจถ่ายทอดให้เห็นวิถีชีวิต ความคิด และจิตใจของชนเผ่าเหล่านั้นด้วยความรู้สึกเห็นอกเห็นใจในความเป็นมนุษย์ ที่ถูกกระทำอย่างไม่เท่าเทียมกัน